Mastercourse

Biodynamic Developmental Movements and how they relate to Osteopathic treatment

Dr Stylian to terapeuta z pasją, oddany pogłębianiu wiedzy, prowadzeniu badań i dzieleniu się ze studentami z całego świata doświadczeniem zdobytym na przestrzeni ostatnich 36-ciu lat praktyki osteopatycznej. Jego główne obszary zainteresowania to Osteopatia Pediatryczna, Osteopatia Czaszkowa oraz Posturologia.
Obecnie dr Stylian jest aktywnym wykładowcą osteopatii oraz podyplomowych kursów osteopatycznych. Intensywnie uczestniczy w tworzeniu programów studiów osteopa- tycznych jak i kursów podyplomowych dla australijskich osteopatów. W ostatnim czasie został współzałożycielem Northpoint Osteopathy, prywatnej instytucji edukacyjnej po- święconej rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu Osteopatii Integralnej. Więcej informacji na stronie internetowej www.northpointosteopathy.com.au.

Dr Stylian jest również Dyrektorem Proprioception Australia. W ramach tej firmy prowa- dzone są kursy dla terapeutów z zakresu Posturologii, wyjaśniające wpływ postawy i chodu na ogólny dobrostan pacjenta. Proporioception Australia to również wyłączny dys- trybutor marki ProKinetics w Australii. ProKinetics zajmuje się produkcją wkładek popra- wiających funkcję i wydajność ciała przy użyciu najnowocześniejszych technologii kine- tycznych. Więcej informacji na stronie www.prokineticsaustralia.com.au.

Na przestrzeni swojej wieloletniej kariery jako osteopata dr Stylian współpracował z sze- roką rzeszą australijskich oraz zagranicznych lekarzy i terapeutów rozmaitych specjalizacji medycznych: stomatologii, pediatrii, neurologii, posturologii, osteopatii czaszkowej itd.

Poza rozwijaniem własnych programów i kursów, dr Stylian przyczynił się też do stworze- nia programów szkoleń podyplomowych Sutherland Cranial Teaching Foundation of Au- stralia and New Zealand (SCTF of ANZ), takich jak: “Twarz – Ujęcie Embriologiczne”, “Jama Ustna i Zęby”, “Zasada Tętnicy 1”, “Pediatria Moduł 1”. Przez wiele lat prowadził zajęcia w SCTF z Osteopatii Czaszkowej i Zrównoważonego Napięcia Więzadłowego.

 • Kraków
 • 1-3 września 2017 roku
 • 2.900 PLN
 • Liczba miejsc ograniczona
 • Dr George Stylian D.O., GradCertOsteoPaed

Program Kursu

Dzień 1


WSTĘP

Dyskusja: Biodynamiczne embriologiczne ruchy kształtujące i rozwojowe oraz ich wpływ na leczenie i rozumowanie osteopatyczne.
Najważniejsze jest zrozumienie ośmiu pierwszych dni rozwoju embriologicznego. Po tym okresie wszystkie narządy są już wykształcone.

Wykład: Prezentacja PowerPoint na temat ruchów rozwojowych zachodzących w pierw- szych 8-u tygodniach.

Praktyka: Palpacja ruchów „przypływu i odpływu” w naszych ciałach oraz zastosowanie dla celów terapii.

Praktyka: Struna grzbietowa i linia środkowa – zrozumienie linii środkowej ciała i zastosowanie w procesie integracji całego ciała.

Wykład: Ruchy skręcające, początki krążenia krwi oraz 3 modele układu krążenia w rozwoju embriologicznym podczas kształtowania się serca.

Praktyka: Ogólna terapia osteopatyczna – diagnozowanie stawowe oraz terapia całego ciała z wykorzystaniem ruchów skręcających.

Wykład i Praktyka: Proces fałdowania w rozwoju embriologicznym i jego znaczenie dla leczenia pacjenta w zgięciu. Dyskusja, prezentacja i leczenie technikami wyolbrzymiania, pogłębiania A.T. Stilla (Exaggeration technique).

Dzień 2

Powtórka z dnia 1, pytania i odpowiedzi.

Wykład: Ogólna anatomia czaszki – szczegółowo o kościach tworzących podstawę i sklepienie czaszki w odniesieniu do anatomii klinicznej i Osteopatii Czaszkowej. Przegląd kości twarzy. Przyczepy opony twardej oraz układ wzajemnego zrównoważonego napięcia membran; otwory a nerwy czaszkowe oraz uwięźnięcia naczyń krwionośnych; drenaż zatok żylnych i znaczenie dla przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego.

Praktyka: Technika drenażu zatok żylnych.

Wykład: Ruchy embriologiczne uczestniczące w rozwoju Pierwotnego Rytmu Oddechowego wg teorii Dr W.G. Sutherlanda; sposób powstawania osi ruchu kości czaszki i jej sklepienia. Zawijanie i odwijanie Centralnego Układu Nerwowego i osi mózgowo-rdzeniowej; ruch w tę i z powrotem membrany wzajemnych zrównoważonych napięć; przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego.

Praktyka: Wyczuwanie ruchu membrany wzajemnego zrównoważonego napięcia; zastosowanie w terapii (szczególnie u niemowląt i dzieci).

Praktyka: Palpacja ruchu kości czaszki oraz możliwe wzorce napięciowe w podstawie czaszki (jak można je rozpoznawać i leczyć).

Praktyka i wykład: Rozwój i terapia kości krzyżowej.

Dzień 3

Powtórka z dnia 2, pytania i odpowiedzi.

Praktyka: Wyczuwanie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i wykorzystanie tego elementu w terapii; kierowanie przepływami, kompresja czwartej komory (CV4), fluktuacja poprzeczna, technika V (V-spread).

Praktyka: Palpacja zawijania i odwijania centralnego układu nerwowego i zastosowanie w terapii centralnego układu nerwowego względem blaszki końcowej – brzuszna ściana trzeciej komory.

Wykład: Schodzenie przepony – podróż centralnego układu nerwowego, serca, wątroby i przepony.

Praktyka: Leczenie przepony; ocena i leczenie kluczowego połączenia i trzech przepon.

Praktyka: Wykład: rozwój płuc.

Praktyka: Ocena i leczenie błony opłucnowo-osierdziowej; ocena i leczenie płuc Praktyka: integracja dna miednicy, przepona oddechowa a górny otwór klatki piersiowej.

Pytania i odpowiedzi.

Zakończenie.

Zapisy na Kurs

 • Cena kursu: 2.900zł
 • Wpisowe: 500zł do 15 marca 2017 r. (gwarantuje udział w kursie)
 • Numer rachunku: 43 1050 1445 1000 0092 2600 6055
 • Przyjęcie zgłoszenia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty wpisowego.
 • Zapisów proszę dokonywać za pośrednictwem adresu email: kursy@fizjomed.com.pl
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W treści maila proszę podać Imię Nazwisko oraz nazwę kursu, w celu sprawniejszej rejestracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego.
 • Organizator: Spectrum Kamil Pięta
  ul. Dietla 64/7
  31-054 Kraków
  NIP:676-235-85-94